استاد مونا نوری

نوازنده و مدرس ویولن و ویولا

ایشان دانش آموخته رشته موسیقی هنرستان موسیقی تهران و کارشناسی موسیقی از دانشکده هنرهای زیبا -دانشگاه تهران است

نوازنده ارکستر ملی ایران ،ارکستر دانشگاه تهران و ارسباران سابقه همکاری با رهبران ارکستری همچون   استاد فریدون شهبازیان و سرژیک میرزایان و بردیا کیارس را در سوابق اجرایی خود دار.

همچنین ایشان هنر آموخته نزد اساتید پیام گرایلی -پانیذ فریوسفی و استاد ستاره بهشتی در زمینه ساز ویولا

اساتید بردیا کیارس ، مهوش عسکری و سهیل دهبستی در زمینه ساز ویولن می باشند

برخی از سوابق اجرایی استاد مونا نوری:

ارکستر ملی ایران -نوازندگی ویولا به رهبری فریدون شهبازیان

ارکستر ارسباران- نوازندگی ویولا به رهبری سرزیک میرزایان

ارکستر دانشگاه تهران- ویولا به رهبری دکتر ستاره بهشتی

ارکستر داتا -ویولن به رهبری امیر حسین طریقت

ارکستر له ماتین – ویولن به رهبری وحید مبارک آبادی

ارکستر پاسارگاد به رهبری مهدی پناهی