استاد محمدرضا ایزدی

محمدرضاایزدی-مدرس-سه-تار-تنبور

فارغ التحصیل دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران

هنرآموخته نزد:
استاد شریف لطفی –امیر حسین اسلامی در زمینه مبانی و سرایش
استاد بزرگ تنبور و موسیقی مقامی کرمانشاهان طاهر یارویسی- سیدافشین قریشی – سید آرش شهریاری در زمینه نوازندگی تنبور
حسین مهرانی ـ بهرام جمالی -احسان امامی در زمینه سه تار ومبانی موسیقی ایران
سابقه تدریس در آموزشگاههای درجه یک تهران و کرج از جمله مکتب خانه میرزا عبداله – کانون موسیقی عرفان
دبیر هنری نشریه سرایش( فصلنامه تخصصی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران)
دبیر دانشکده موسیقی در جشنواره ملی حرکت
همکاری با دبیرخانه جشنواره موسیقی شمسه
چهار دوره عضو اصلی انجمن علمی موسیقی دانشگاه هنر تهران
اجرای تکنوازی در خانه هنرمندان ایران ۱۳۹۲
اجراهای متعدد باگروه موسیقی دلشدگان به سرپرستی هادی سپهری ۱۳۸۱-۱۳۹۳
برگزاری کنسرتهای پژوهشی متعدد
اجرای تکنوازی به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه تهران در همایش بزرگداشت اساتید پیشکسوت دانشگاه تهران ۱۳۸۴