استاد احسان بسی خواسته

دانش آموخته کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه هنر تهران

هنرآموخته نزد استاد سعید فرج پوری، استاد اردشیر کامکار، استاد شروین مهاجر